BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG TẠM THỜI(164 GIƯỜNG)